Laboratory of Intelligent Software

Members

Post
Name
Professor
Associate Professor
Secretary
TAKAHASHI Mai
UEDA Ai
Doctor
JI Chengcheng
OKAMOTO Hiroshi
TAKASE Tomoumi
ZHANG Jingshan
SONG Jing
Master 2
ATARASHI Kyohei
IHARA Hiroyuki
OIKAWA Ryota
SASAKI Yusuke
HAYAKAWA Seiya
Master 1
KISHI Takaya
KISU Takumi
KUROKAWA Yuki
SEKIYA Ryota
SOMA Syota
MORISE Hiroki
MORIYAMA Akimi
Postgraduate
ZHAO WENQI
Bachelor 4
IMAI Shunsuke
SUZUKI Takafumi
TODA Kazuki
MATSUI Taiju
MORI Kaori
YONG Junyeong
Bachelor 3
ISERI Masahiro
ONO Tomoya
HASHIMOTO Satoru
YAMAMOTO Kazuya

Back to Top Page

Kita14 Nishi9, Kita, Sapporo, 060-0814, JAPAN TEL: +81-(0)11-706-6815 FAX: +81-(0)11-706-7831
E-mail: www-admin@rebun.complex.eng.hokudai.ac.jp
© Laboratory of Intelligent Software, Hokkaido University All Rights Reserved.